Logo Jack's Tapas & Dance

Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied en partijen

(1) Deze algemene voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het ogenblik dat een bestelling geplaatst wordt, regelen de verhouding tussen

Jack’s bv, Bredabaan 859 Kantoor 1.16, 2930 Brasschaat, BE0656.847.376 (de „Verkoper”) en de klant (de „Klant”), en zijn van toepassing op transacties in de Online Store  (http://www.jacks-schoten.be/shop), de („Online Store“). Wanneer de Klant een bestelling plaatst, kan hij de algemene voorwaarden bekijken via de links in de Online Store, ze op zijn computer opslaan en/of ze afdrukken. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant worden hem bij levering van de goederen ook nog eens apart toegestuurd, samen met de bevestiging van de overeenkomst, op een duurzaam medium (bijv. als pdf-bestand bij een e-mail).

(2) De volgende onderneming verleent namens de Verkoper klantenservice voor de Online Store. De Klant kan ze contacteren met vragen of klachten: Jack’s bv, Bredabaan 859, Kantoor 1.16, 2930 Brasschaat, BE0656.847.376, e-mail: info@jacks-schoten.be.

(3) Het aanbod van goederen in de Online Store is uitsluitend bestemd voor meerderjarige consumenten die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van België hebben en die een leveringsadres in België kunnen opgeven. Een consument volgens de wettelijke definitie is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfsactiviteit of activiteit als zelfstandige ondernemer vallen.


2 De bestelprocedure

(1) In de Online Store wordt aan de Klant voorgesteld om een koopovereenkomst te sluiten voor de in de Online Store aangeboden goederen.

(2) De Klant kan artikelen kiezen uit het aanbod van de Verkoper en ze verzamelen in een „winkelmand” door te klikken op de knop „Aan winkelmand toevoegen”. Door te klikken op de knop „Bestelling met betaalverplichting” plaatst de Klant een bindende bestelling voor de goederen in zijn winkelmand (de „Bestelling”).

(3) De waarde van een bestelling (brutowaarde van de goederen, btw inbegrepen, maar zonder leveringskosten of andere kosten: de „Waarde van de Bestelling”) mag niet meer bedragen dan 4 000,00 euro.

(4) Voordat hij een Bestelling plaatst, kan de Klant te allen tijde de details van zijn bestelling bekijken en wijzigen door te klikken op de knop „Winkelmand & Check out”.

(5) Nadat de Klant zijn bestelling geplaatst heeft, krijgt hij automatisch een ontvangstbevestiging via e-mail, met een overzicht van de details van zijn bestelling. Die automatische ontvangstbevestiging betekent niet dat de Verkoper de bestelling van de Klant aanvaardt. Ze bevestigt enkel het feit dat de Verkoper de Bestelling van de Klant ontvangen heeft.

(6) Een bindende verkoopovereenkomst wordt gesloten op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling van de Klant aanvaardt. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, de bestelling van de Koper te aanvaarden binnen zeven dagen na ontvangst ervan. De Verkoper aanvaardt de bestelling door de Koper een verzenbevestiging via e-mail te sturen.

(7) Indien een bestelling verschillende artikelen bevat, wordt enkel een overeenkomst gesloten voor de artikelen die uitdrukkelijk worden vermeld in de verzendbevestiging.

(8) Het voorgaande geldt ook wanneer de klant, omwille van de door hem gekozen betalingswijze, de aankoopprijs al betaald heeft of betalingsinstructies gegeven heeft voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst. Indien om welke reden dan ook in dergelijk geval geen overeenkomst gesloten wordt, stelt de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte via e-mail (in geval van contractuele aanvaarding van een deel van de Bestelling, zal hij dat doen tegelijk met het versturen van de verzendbevestiging voor de beschikbare artikelen) en betaalt hij hem zonder uitstel het vooraf betaalde bedrag terug.

(9) Voorafgaande bepaling heeft geen invloed op het wettelijke herroepingsrecht van de Klant (zie § 7 hieronder).
(10) De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De Verkoper bewaart een kopie van de bewoordingen van de overeenkomst (bestaande uit de Bestelling, de algemene voorwaarden, de verzendbevestiging en de bevestiging van de overeenkomst) en stuurt die via e-mail door naar de Klant, in overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming. Een geregistreerde Klant kan de status van zijn orders opvolgen in zijn persoonlijke klantenzone.

(11) De klant gaat ermee akkoord dat hij een elektronische factuur zal ontvangen. Elektronische facturen worden naar de klant verstuurd als pdf-bestand in bijlage bij een e-mail.


3 Levering, leveringstermijn, beschikbaarheid van goederen

(1) Tenzij anders overeengekomen, zullen de goederen aan de Klant geleverd worden op het opgegeven leveringsadres. Er kan alleen in België geleverd worden. De Verkoper zal, indien toepasselijk, de leveringstijd meedelen aan de Klant tijdens de bestelprocedure en in de verzendbevestiging. Tenzij anders aangegeven, is de leveringstermijn voor standaardleveringen ongeveer twee à drie werkdagen na de orderbevestiging. Meer informatie over verzendingsopties, de gebruikte vervoerders en de leveringsprocedure is beschikbaar op de informatiepagina’s van de Online Store.

(2) Van zodra de goederen overhandigd zijn aan de vervoerder, ontvangt de Klant een e-mail van de Verkoper met een verzendbevestiging en, indien beschikbaar, een link waarmee hij online de leveringsstatus van zijn Bestelling kan opvolgen.

(3) Indien de Verkoper om redenen buiten zijn wil een bindende leveringstermijn niet kan nakomen (onbeschikbaarheid van goederen, bijvoorbeeld doordat de leverancier van de Verkoper niet geleverd heeft of omwille van overmacht), stelt hij de Klant daarvan onmiddellijk op de hoogte en specificeert, indien toepasselijk, een nieuwe voorziene leveringsdatum. Indien de nieuwe leveringstermijn niet aanvaardbaar is voor de Klant, of indien de goederen opnieuw niet beschikbaar zijn binnen de nieuwe leveringstermijn, of in het geheel niet beschikbaar zijn, heeft elk van de partijen het recht de overeenkomst te herroepen met betrekking tot de betreffende goederen. In dat geval betaalt de Verkoper de al betaalde bedragen terug aan de Koper. Alle wettelijke rechten van de partijen blijven gelden.


4 Prijzen en leveringskosten

(1) Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn inclusief de op dat ogenblik van toepassing zijnde wettelijke btw.

(2) De Verkoper stelt, indien toepasselijk, de Klant via het bestelformulier op de hoogte van de leveringskosten en eventuele bijkomende kosten (bijv. voor geschenkverpakking) onmiddellijk voordat de bestelling geplaatst wordt. De Klant draagt de aangekondigde leveringskosten en eventuele bijkomende kosten.


5 Betaling

(1) De Verkoper aanvaardt enkel de betalingswijzen die worden getoond tijdens de bestelprocedure.

(2) Om zichzelf te beschermen tegen het risico van wanbetaling door de Klant behoudt de Verkoper zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

6 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Klant de aankoopprijs volledig betaald heeft.


7 Herroepingsrecht

Consumenten hebben een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht bij verkoop op afstand. 
Voor meer informatie over ons retourbeleid klik hier.


8 Waarborgen

De wettelijke waarborg is van toepassing op de goederen. Dat geldt onverminderd het wettelijke herroepingsrecht overeenkomstig § 7. We zijn alleen aansprakelijk voor verlies of schade in overeenstemming met de bepalingen van § 9.


9 Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van de Verkoper voor opzettelijke fout en grove nalatigheid is onbeperkt. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot verlies of schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of ten gevolge van het niet-nakomen van een essentiële contractuele verplichting (een contractuele verplichting waarvan het essentieel is dat die wordt nagekomen voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de andere partij mag vertrouwen dat die wordt nagekomen).

(2) Indien de Verkoper een essentiële contractuele verplichting niet nakomt ten gevolge van lichte nalatigheid van zijn kant, is het bedrag van zijn aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade. Alle verdere aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of schade is uitgesloten.

(3) De hierboven vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordiger en de agenten van de Verkoper.

(4) De hierboven vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de Verkoper op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verborgen of heeft gegarandeerd dat de goederen van een bepaalde aard zijn. Die beperkingen gelden ook niet voor vorderingen van de Klant op basis van de Wet productaansprakelijkheid van 25 februari 1991.


10 Rechtskeuze, rechtsbevoegdheid en buitengerechtelijke afhandeling

(1) Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant, en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) De wettelijke bepalingen regelen de rechtsbevoegdheid